Logga in

Anmälan/Examination för säkerhetsrådgivare

Anmälan till examination
2024-11-27 Björken

Information om hur MSB behandlar personuppgifter i säkerhetsrådgivarregistret

I och med att du anmäler dig till prov för säkerhetsrådgivare, kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att behandla dina personuppgifter. När du blivit godkänd som säkerhetsrådgivare kan dina uppgifter kompletteras med uppgift om den eller de organisationer i vilken/vilka du verkar som säkerhetsrådgivare.

MSB är ansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i säkerhetsrådgivarregistret. Den rättsliga grunden för hantering av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra MSB:s arbete som är av allmänt intresse. Ditt personnummer behandlas för att det är nödvändigt för en säker identifiering. MSB behandlar personuppgifterna under den tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålen för behandlingen.

MSB har tillsynsansvar över säkerhetsrådgivare och måste för detta ändamål kunna kontrollera att verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrådgivare också har en godkänd rådgivare. Organisationsnummer används för att identifiera verksamheter.

MSB är en myndighet och därför blir meddelanden och uppgifter som inkommer till MSB som huvudregel allmänna handlingar vilka diarieförs och registreras. Vid en begäran kommer uppgifter att lämnas ut om de inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

De medarbetare på MSB som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Informationen i registret kan komma att delas med andra tillsynsmyndigheter, eftersom MSB har ett samordningsansvar för tillsynen enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. Informationsdelningen sker även på den rättsliga grunden att den är nödvändig för att fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse och också som ett led i MSB:s myndighetsutövning.

Du kan begära att få ett besked om MSB behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa, ett så kallat registerutdrag. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. När MSB behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du anser att MSB har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Du kan kontakta MSB:s dataskyddsombud via MSB:s växel på telefonnummer 0771 – 240 240 eller via e-postadressen dso@msb.se.